Трговски центри

Трговски центри

Во Меркур градиме современи, пријатни и привлечни за купувачите трговски центри. Со понудата МЕРКУРДОМ ги восхитуваме купувачите со производи за домаќинства, за дворови и за слободното време, на понудата МЕРКУР МАЈСТОР не остануваат рамнодушни мајсторите, малите стопанстврениците и занаетчиите.Во центрите на МЕРКУР и двете понуди се здружени на едно место.

2b45016306