×

Кошничка

Вашата кошничка е празна.
Политика за видео надзор


ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР

Оваа изјава за приватност го објаснува видот на лични податоци што Друштвото за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ( во понатамошниот текст: Контролор), ги собира од вас при посета на службените/деловните простории и како Контролорот ги користи овие податоци.

1. Зошто собираме (обработуваме) лични податоци?

Контролорот собира лични податоци преку системот за видеонадзор од следниве причини (цели):

- Да се контролира пристапот до објектот (зграда, влез, простории...) и да се обезбеди сигурност на објектот, безбедноста на вработените во Контролорот и посетителите, како и на имот и информациите кои се лоцирани или се чуваат во просториите;

- За да се спречи, одврати и, доколку е потребно, да се испита неовластен физички пристап, вклучително и неовластен пристап до безбедносни и заштитени простории, ИТ инфраструктура или оперативни информации; и

- Да се спречи, открие и да се испита кражба на опремата или средства во сопственост на Контролорот, посетителите или вработените, или закани по безбедноста на персоналот кој работи во просториите (на пример: пожар, физички напад).

Системот за видео надзор не се користи за ниту една друга цел, како на пример да се следи работата на вработените или нивното присуство. Видео камерите се поставени така што не го покриваат околниот јавен простор. Камерите имаат за цел да дадат општ преглед на она што се случува на одредени места, но не и да се препознаваат лица.

Сисемот за видео надзор исто така не се користи како истражна алатка или за да се добијат докази при внатрешни истраги или дисциплински постапки, освен ако не е во прашање безбедносен инцидент заради кој е воспоставен видео надзорот согласно Законот за заштита на личните податоци. Во исклучителни околкости, податоците можат да бидат пренесени до истражните органи во рамките на формална дисциплинска или кривична истрага.

Камерите за видеонадзор се инсталирани на влезовите како и во внатрешниот дел од деловните простории (административната зграда, маркетото и магацинските простори) и се поставени и фокусирани така што се снимаат само лица кои ќе пристапат до службените- деловните простории (објекти), вклучително и имотот (паркинг простор).

2. Какви податоци собира Контролорот?

Контролорот собира само слики фатени на камерите, при што не се врши тонско снимање.

3. Кој е одговорен за обработка на податоците?

Контролорот е субјект кој ја врши обработката на личните податоци и кое ги утврдува целите на обработка, единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Данче Николовска е лице за контакт и одговорно за видео надзорот.

4. Кој е правниот основ за обработка на личните податоци преку системот за видео надзор?

Контролорот користи опрема за видео надзор за заштита на сопственоста и обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од деловните простории.

Поради тоа обработката е законска согласно чл.90 од Законот за заштита на личните податоци.

Покрај тоа, на влезот на сите деловни објекти кои се под видео наздзор кај контролорот има видливо и јасно истакнато известување за видео надзорот кое им овозможува на субјектите на лични податоци да се запознаат со вршењето на видео надзорот, како и за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видеонадзор.

5. Кој може да ги види моите лични податоци?

До видео записите може да се пристапи само од страна на овластените лица за видео надзор. Пристапот до дигиталниот уред или дискот на кој се чуваат видео записите е ограничен, заштитен со примена на технички мерки за безбедност на податоците. До податоците, односно видео записите не може да се пристапи без овластување од страна на контролорот или овластеното лице за видео надзор.

6. Како да ги контролирате вашите податоци?

Може да испратите барање на ул Кочо Битољану бр. 3, 1000 Скопје, Гази Баба, Република Северна Македонијаили Е-маил адреса: info@merkurmak.mk.

7. Можам ли да пристапам до моите податоци?

Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со испраќање на дарање до контролорот, на ул. Кочо Битољану бр. 3, 1000 Скопје, Гази Баба, Република Северна Македонија или Е-маил адреса: info@merkurmak.mk.

8. Можам ли да ги менувам моите податоци?

Не е дозволено изменување на видео записот за видео надзор.

9. Можам ли да побарам ограничување на обработката на моите податоци?

Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време со испраќање на барање на ул. Кочо Битољану бр. 3, 1000 Скопје, Гази Баба, Република Северна Македонија или Е-маил адреса: info@merkurmak.mk, кога ја оспорувате точноста на вашите лични податоци, или кога на контролорот повеќе не му се потребни податоците за извршување на неговите задачи, Вие исто така можете да ја блокирате обработката и кога работењето е незаконско и вие се спротивставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај за службена истрага.

10. Дали можам да ги избришам моите податоци?

Вие имате право да ги избришете вашите податоци во секое време со испраќање на барање на ул. Кочо Битољану бр. 3, 1000 Скопје, Гази Баба, Република Северна Македонија или Е-маил адреса: info@merkurmak.mk, кога обработката е незаконска.

11. Дали се споделуваат моите лични податоци со други лица?

Вашите податоци се чуваат во контролорот, освен ако не побарате од контролорот или пак дадете согласност истите да бидат споделени. Во случај на споделување на вашите податоци со трети страни, ќе бидете известени на кого се откриени, за која цел и врз кој законски основ.

12. Дали имам право на приговор?

Да, имате право на приговор и да се спротивставите на обработката во кое било време со испраќање на барање на ул. Кочо Битољану бр. 3, 1000 Скопје, Гази Баба, Република Северна Македонија или Е-маил адреса: info@merkurmak.mk, кога имате легитимни причини во врска со башата конкретна ситуација. Контролорот ќе постапи по вашето барање во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

13. Што можам да направам во случај на проблем?

А) Првиот чекор е да го известите Контролорот со испрќање на допис на ул. Кочо Битољану бр. 3, 1000 Скопје, Гази Баба, Република Северна Македонија или Е-маил адреса: info@merkurmak.mk и да побарате да превземе конкретните дејствија.

Б) Вториот чекор, ако не добиете одговор од нас или ако не сте задоволни од истиот, контактирајте со нашиот офицер за заштита на личните податоци Игор Цветановски преку Е-маил адреса: igor.cvetanoski@merkurmak.mk .

В) Во секое време може да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци www.azlp.mk , која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе потребните мерки.

14. Кога ќе започне обработката на моите лични податоци преку системот за видео надзор?

Обработката започнува во моментот кога ќе ги посетите просториите на контролорот.

15. Безбедност на личните податоци

Контролорот е посветен на заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред се од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние ги чуваме вашите податоци на компјутерски систем со ограничен пристап и во контролирана околина.

16. Колку долго ги чуваме вашите податоци?

Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци максимум 30 календарски денови по вашата посета во нашите простории, по што сите снимени видео записи автоматски се бришат.

ДТУ МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Прилог: ПРАВИЛНИК ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР НА Друштвото за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Newsletter

Пријави се за Newsletter и прв добивај ги сите промоции